ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಸಾವಿರಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ

Read more