ನಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹಾಗಂತ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಶಪಥಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತ್ಯ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಇದು.

Read more

ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಸುದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪೋಪನ

Read more