ಗೆಳೆಯರೊಡನೆಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕ್ಷಣಗಳು

ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಿ, ಬರೆದು ಸಾಕಾಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅಚ್ಚ

Read more