ತುಳುನಾಡ್Latest News

ಮರ್ದ್‌ ಪರ್ಯರಾ!?

Share News

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ಬರ್ಪಿ ಆಮಾಸೆ ತುಳುವ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಇಸೆಸ ದಿನ. ಇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ತುಳುವೆರ್ ಪಾಲೆ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕೆತ್ತುದ್ ಮರ್ದ್‌ದ ರೂಪೊಡು ಪರ್ಪೆರ್. ಆಟಿನ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಸ್ಟೊ ತಿಂಗೊಲುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬಾರೀ ಬರ್ಸ, ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಲ ಬುಡುದು ಪಿದಯಿ ಪೋವರೆ ಅಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡ್‌ ಜನಮಂದೆಲೆಗ್‌ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ, ಅಂಚಾದ್‌ ಆಟಿ ಪಂಡ ಕಷ್ಟೊದ ದಿನ. ಈ ಅನಿಷ್ಟೊನು ಕಲೆಯರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ ಊರುಡೆ ಬರ್ಪುನ ಕಟ್ಟ್‌ಲಾ ನಮ್ಮ ತುಲುನಾಡ್‌ಡ್‌ ಉಂಡು.

ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ತುಲುವೆರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಲೆದ ಪರತ್ತ ಮರ್ದ್‌‌ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಪಾಲೆದ ಮರ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿತಾ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನಾ ಮರ, ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮರಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪರ್,ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಪಾಲೆಮರಕ್ಕ್ ಮರ್ದಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ಸೇರುಂಡುಂದು‌ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಂಬುದೆರ್. ಈ ಮರ್ದ್ ಕೈಪೆದ ಕಾಲೆ. ಆಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಈ ಮರ್ದ್ ಪರ್ಂಡ ಇಡೀ ಒರ್ಸೊಗು ಬೇತೆ ಮರ್ದ್ ಬೋಡ್ಚಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಮರ್ದ್ ಜೀವೊಗು ಉಷ್ಣ, ಅವೆಕ್ಕಾದೆ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿಲಾ ಮಲ್ತ್ ಉನ್ಪೆರ್ ಈ ದಿನ.

ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅಮಾಸೆದ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್‍ಗ್ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಮರತ್ತ‍ ಮುದೇಲ್ಗ್‌ ಪೋಪೆ.‌ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರೊ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಪಾಲೆದ ಮರ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಮರ ಆಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮರನ್ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಗುದ್ದುದು ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕಾನಗ ಮೈ ಇಡಿಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಮರಪೇರ್ ರಟ್ಟ್‌ದ್ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೊಡು ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋಪುನ ಕಟ್ಟ್‌ ಬತ್ತಿಪ್ಪು. ಮರತ್ತ ಮುದೇಲ್ಗ್‌ ಪೋದು ತೆನ್ಕಾಯಿದ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್‌ ಉಂತುದು ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಮರನ್ ಗುದ್ದುನಗ ಮರತ್ತ ಚೋಲಿ ಪಾಲೆಪಾಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡು.

ಪುಲ್ಯ ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನೆರ್ದ್‌ ದುಂಬು ಪಾಳೆದ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆ ಲಕ್ಕಾದ್‌ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೆತ್ತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮರೊಕ್ಕ್ ಕರ್ಬೊನ ತಾಗಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕನತಿನ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಓಮ, ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ, ಉಳ್ಳಿದರಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಣ್ಣ ಗುದ್ದೊಡು, ಗುದ್ದುದು ಬತ್ತಿನ ಪೇರ್‌ನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಗು ಪಾಡ್ ದೀವೊಡು, ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಕಲ್ಲ್‌ನ್‌ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ್‌ ಪಾಡ್ದ್‌, ಕಲ್ಲ್‌ ಕಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆದ ಪೇರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ಮರ್ದ್‌ ರೆಡೀ. ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದ್ ಪರೊಡು, ಒಟ್ಟುಗು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಂತ್ ತಿನೊಡು. ಉಂದು ತುಲುವೆರೆ ನಂಬೊಲಿಗೆ.

ಮರ್ದ್‌ ಪರ್ದ್‌ ದಾನ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು. 5 ಬಗೆತ ಪೂವು, 3 ಬಗೆತ ದಾನ್ಯೊ, ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ, 5 ಪೈಸೆ, ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಗಂಧೊ, ಊದುಬತ್ತಿ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ಜೋಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಕದೊಲಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ತೋಡಬರಿಕ್ಕ್, ಅತ್ತಂಡ ಸುದೆತ ಬರಿಕ್ಕ್ ಪೋದು ಮಾಂತೆರ್‍ನ ತರೆಕ್ಕ್ 3 ಸುತ್ತು ತರೆತೊರತ್ತ್‌ದ್ ಸೂರ್ಯ ದೇಬೆರೆಗ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ದಾನೊ ಬುಡ್ಪೆರ್. ದಾನೊ ಬುಡ್‍ದ್ ಸೀದೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆರ್. ಬನ್ನಗ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ತೂಯರ‌ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬೆನ್ನಿಬೆನ್ಪುನಾಯೆಲಾ ಕಂಡೊಗು ಕಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಗೂಂಟೊದ ಕೊಡಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳಿದ ಗೆಲ್ಲ್‌ನ್ ಮುಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಯಿಟ್ಟ್ ಸುತ್ತ್‌ದ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಏನೆಲ್‌ದ ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡೊ ನೇಜಿ ನಡ್ದಾನಗ ಪಜಿಪಜಿ ತೋಜುಂಡು. ಆ ಕಂಡೊಗು ಕಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟುಂಡುಂದು ಸಾಗೋಲಿದಾಯಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬೇತೆಕ್ಲ್‌ನ ಕಣ್ಣ್ ಬೂರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಕಳ್ಳಿ ನಡ್ಪೆರ್. ಕಳ್ಳಿ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಡ್ ನಡ್ಪುನ ದೈಯಿ. ಅಯಿತ ಪೇರ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ರಟ್ಟ್ಂಡ ಕಣ್ಣ್ ಪುಡಾವುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್, ಅವೆಕ್ಕಾದೆ ಕಂಡೊಡ್ ಕಳ್ಳಿದ ದೈ ನಡ್ಪೆರ್‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button