ತುಳುನಾಡ್

  • ಮರ್ದ್‌ ಪರ್ಯರಾ!?

    ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ಬರ್ಪಿ ಆಮಾಸೆ ತುಳುವ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಇಸೆಸ ದಿನ. ಇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ತುಳುವೆರ್ ಪಾಲೆ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕೆತ್ತುದ್ ಮರ್ದ್‌ದ ರೂಪೊಡು ಪರ್ಪೆರ್. ಆಟಿನ್ ಒಂಜಿ…

    Read More »
Back to top button